Smittskydd

Virkon™ S är ett snabbverkande och effektivt desinfektionsmedel för sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd.

Kan användas till bland annat:
  • Ytdesinfektion
  • Desinfektion av utrustning
  • Desinfektion av transport & fordon
  • Desinficerande stövelbad
  • Luftdesinfektion i stallar & foderlager
  • Desinfektion av vattenledningar och dricksvatten

Virkon™ S

Väldokumenterat desinfektionsmedel som är effektivt mot virus, mykoplasma, bakterier och svamp.

Smittskydd

Det finns många smittvägar, och förebyggande är bättre än behandling.

Vad är smittskydd?

Smittskydd vid uppfödning av nötkreatur och svin (grundprincipen är egentligen densamma för fjäderfä- och hästuppfödning, liksom för veterinärklinker och kennlar) omfattar alla de åtgärder som krävs för att minimera risken för introduktion och spridning av smittsamma sjukdomar och för att hålla djuren friska. Genom att vidta dessa åtgärder skyddar du som producent dina djur mot sjukdomar på bästa möjliga sätt. Var dock uppmärksam på att inte heller ”bästa möjliga sätt” utgör någon garanti för total frånvaro av sjukdomsutbrott.

Man skiljer mellan externt och internt smittskydd. Externt smittskydd är kopplat till att verksamheten har kontakt med omvärlden, och att man därför försöker förebygga att smitta förs in eller ut. Internt smittskydd omfattar åtgärder som bekämpar spridning av sjukdom i verksamheten.

Varför är smittskydd angeläget?

Avsikten med smittskydd är att hålla infektionsnivån i verksamheten på så låg nivå som möjligt. Pressen på immunsystemet blir mindre, liksom risken för sjukdomsutbrott eller försvagning av djurens immunsystem och prestationsförmåga. Hur kraftigt smittrycket är beror på mängden bakterier, virus eller parasiter som finns i besättningen.

Ett minskat smittryck, och därmed en minskad risk för sjukdomsutbrott, ger flera fördelar. Först och främst handlar det om förbättrad produktionssäkerhet (t.ex. genom minskad risk för salmonella, med åtföljande konsekvenser). För det andra handlar det om bättre djurvälfärd – detta eftersom färre djur blir sjuka. För det tredje handlar det om bättre produktionsparametrar, såsom högre daglig tillväxt och bättre foderutnyttjande, vilket i sin tur ger bättre ekonomiska resultat. För det fjärde får man en ökad homogenitet i produktionen, samtidigt som antibiotikaanvändningen och belastningen på miljön minskar. En minskning av antibiotikaanvändningen ger vidare färre resistenta bakterier.

Vilka är de viktigaste vägarna för smittspridning?

Det är långt ifrån enkelt att rangordna betydelsen av de olika smittvägarna. Det beror på bristande kunskap om olika smittvägar å ena sidan, och om patogener inom respektive kategorier (sjukdomsframkallande virus eller bakterier) å andra sidan. Patogener har till exempel olika möjligheter att överleva i miljön, beroende på varierande känslighet för temperatur, torka, pH m.m. Som ett resultat av detta kan de sprida sig mer eller mindre effektivt på det ena eller det andra sättet.

Figuren nedan är ett försök att rangordna olika smittvägar efter deras betydelse för nötboskaps- eller svinuppfödning. De minst viktiga smittvägarna hittar vi till vänster och de viktigaste till höger. Det här är en förenkling och en generalisering, och figuren är därför inte representativ för varje specifik sjukdomsframkallande patogen. Figuren kan ligga till grund för en diskussion om smittvägar till verksamheten.

Dokumentation

Viruslista

Stövelbad

Hitta en återförsäljare